logo Ecobul

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
„ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД
гр. Пазарджик, ул. „Найчо Цанов“ № 11
обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

Оползотворяване на собствен отпадък с код 19 10 04 – лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03, генериран от работата на инсталация за оползотворяване на отпадъчни тонер касети на „Екобул Партнер“ ООД“

Инвестиционното предложение представлява разширение на дейността по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква б) съгласно приложение № 2 към ЗООС и на Приложение № 2.

Съобщение

До заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД гр. Пазарджик, ул. „Найчо Цанов“ № 11 обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Оползотворяване на собствен отпадък с код 19 10 04 – лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03, генериран от работата на инсталация за оползотворяване на отпадъчни тонер касети на „Екобул Партнер“ ООД

01 Декември 2022

Екобул Партнер ООД внедри в производството си нова инсталация за рециклиране на HDPE и PET мастилни туби за професионални лазерни принтери.

28 октомври 2022

Нова доставка на употребявани тонер касети от наши италиански партньори.

22 октомври 2022

Днес предадохме 12000 килограма желязо, 10000 килограма пластмасов микс и 3300 килограма алуминий.

Съобщение

До заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД гр. Пазарджик, ул. „Найчо Цанов“ № 11 обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Добавяне на нов код отпадък, подходящ за третиране в инсталация за оползотворяване на отпадъчни тонер касети“ в УПИ XV-537, кв. 520, за производствена дейност, в сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по плана на гр. Пазарджик.