logo Ecobul

Рециклиране на тонер касети

Инсталация за рециклиране на тонер касети

Разполагаме с модерна инсталация за рециклиране на тонер касети. В нея касетите, за които е невъзможна повторната им употреба, по напълно автоматизирана технология, се разделят на компонентите. Те са съставени от метал и пластмаса. Сортираните метали и пластмаси се предават на специализирани фирми за рециклиране.

Ако желаете да сте сигурни, че Вашия отпадък няма да попадне някъде в природата и да нанесе увреждания, моля свържете с нас или някой от нашите официални представители. Така ще получите информация как да предадете отпадъчните си тонер касети за тяхното оползотворяване в инсталацията на „Екобул Партнер“ ООД.

Технология на отпадъчната тонер касета

Отпадъчната тонер касета е многокомпонентен отпадък, съдържащ метал, пластмаса и много малки количества прах. За да бъде оползотворен този вид отпадък е необходимо различните материали да бъдат разделени и сортирани на различни фракции. Целта е предаване за окончателно оползотворяване и да поемат пътя си към възстановяване на свойствата им като вторичен ресурс.

Съгласно използваната в инсталацията на „Екобул Партнер“ ООД технология, отпадъците от ИУЕЕО се подлагат на няколко напълно автоматизирани операции. Основната цел е разделяне на различните видове материали. Операциите се извършват в следната последователност: шредиране, смилане и последващо сортиране на различните фракции. Отделните фракции са: пластмаси, черни метали, цветни метали и прах. Цялата инсталация е оборудвана с прахоуловителни и пречиствателни съоръжения за улавяне на отпадъчния тонер на прах. Инсталацията не допуска разпространяването  на прах в атмосферата!

Околна среда

Тонер касетите са консуматив, който всички ние ползваме в ежедневието, в офиса и в дома. Повечето от касетите имат възможност за възстановяване чрез ремонт и подмяна на някои от съставните им части. Но след като жизнения цикъл на този консуматив стигне своя край, е важно отпадъкът да бъде управляван правилно. Целта е предотвратяването на вредното въздействие върху компонентите на околната среда, а от там и върху човешкото здраве. За целта е необходимо
отпадъкът да бъде изхвърлян на места, от където той може да бъде събран разделно и управляван правилно.

Лична отговорност на всеки един от нас е да осъзнаем собствената ни роля в света на кръговата икономика. Можем да дадем индивидуален принос към предотвратяване изхвърлянето на отпадъци. Голяма част от тях могат да бъдат използвани като ресурс, а не да се превръщат в тежест както за природата, така и за икономиката на страната.