logo Ecobul

Untitled

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
„ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД
гр. Пазарджик, ул. „Найчо Цанов“ № 11
обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Добавяне на нов код отпадък, подходящ за третиране в инсталация за оползотворяване на отпадъчни тонер касети“ в УПИ XV-537, кв. 520, за производствена дейност, в сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по плана на гр. Пазарджик.

1 comment

Comments are closed.